Forslag til

„værdiskabende kvalitetsledelse”

 
 

 

 

 


Modul 1:             Kvalitetsstyringens fundament

 

1)      Kvalitetsstyringens grundprincipper i nyt lys

- den historiske udvikling
- nyt fundament
- nye difinitioner / basisbegreber

2)      Kvalitetsstyringsstandardernes hovedelementer

-
anvendelsesområder
- generelle krav
- dokumentationskrav
- ledelsens ansvar
- ressourcestyring
- produktrealisering
- måling, analyse og forbedring

3)      Styringsmodeller

-
en procesorienteret styringsmodel
- et procesorienteret styringssystem
- kvalitetsstyringssystemets omfang

 

 

Varighed 1 dag – uden øvelser – med deltagerinteraktion

 

Forberedelse til modul 2: Test virksomhedens eget niveau vedrørende de 8 grundlæggende kvalitetsledelsesprincipper.

 

 

 

 

 

Modul 2:             De 8 grundlæggende kvalitetsledelses-
                            principper

 

1)      Virksomhedens egen situation

- mangler
- muligheder
- erfaringer

2)      De 8 principper et for et

-
kundedreven organisation
- lederskab
- medarbejderinvolvering
- procesorientering
- systembaseret
- løbende forbedringer
- faktabaseret beslutningstagen
- leverandørsamarbejde

3)      Procesorienterings grundelementer

-
procesbegrebet
- processtabilitet
- procesansvar

 

 

Varighed 1 dag – uden øvelser – med deltagerinvolvering og -interaktion

 

Forberedelse til modul 3: Test virksomhedens egne processer og fremtagning af egne procesbeskrivelser (eksempler).

 

                 

 

 

 

Modul 3:             Procesorientering

 

1)      Virksomhedens egne opfattelser og beskrivelser

- metoder
- muligheder
- hindringer

2)      Hovedprocesser

-
ledelsesprocesser
- udviklingsprocesser
- realiseringsprocesser

3)      Procesbeskrivelseseksempler

-
industrivirksomhed
- produktions- og servicevirksomhed
- offentlig servicevirksomhed

 

 

Varighed 1 dag – inkl. øvelser – inkl. deltagerinvolvering og -interaktion

 

Forberedelse til modul 4: Test virksomhedens kvalitetsmål, synliggørelse af sammenhænge mellem forretningsmæssige mål, kvalitetsmål og øvrige mål.

 

 

 

 

 

Modul 4:             Kvalitetsstyring i praksis

 

1)      Styringsgrundlaget

- de absolutte kvalitetskriterier
- virksomhedens kvalitetsmål
- sammenhænge policies, målsætninger og mål

2)      Kvalitetsplanlægningen

-
virksomhedsniveau
- procesniveau
- produktniveau
- kvalitetsplanlægningens metodik
- FMEA anvendt som ledelses- og kommunikations-

  værktøj

      - kontrolplaner
- processtabiliseringsplaner

3)      Kvalitetsregistrering

-
registreringernes omfang
- registreringernes indhold

4)      Kvalitetsopfølgning

- procesopfølgning
- leveranceopfølgning
- produktopfølgning
- systemopfølgning
- målesystemet
- korrigerende handlinger
- forebyggende handlinger
- løbende forbedringer

 

 

Varighed 1 – 1½ dag – inkl. øvelser og tests – deltagerinvolvering og -interaktion

 

Forberedelse til modul 5: Etablering af FMEA-team i egen virksomhed, udarbejdelse af min. 1 proces-FMEA som grundlag for anvendelse og drøftelse på modul 5.

 

 

 

 

 

Modul 5:             FMEA – et ledelsesværktøj til planlægning, prioritering, kommunikation og løbende forbedringer

 

1)      Forberedelse og organisering

- procesbeskrivelse
- procesmål
- teamorganisering

2)      Gennemførelsen

-
kritiske karakteristika
- fejlmuligheder
- fejlårsagsanalyse
- kontrolmetoder
- rangordning af risikoprioritetstal

3)      Handlings- og kontrolplaner

-
instruktioner og checklister
- planer for forebyggelse
- planer for fejleliminering

4)      Kvalitetsregistreringer som opfølgningsværktøj

- reklamationer og væsentlige afvigelser
- mindre fejl og afvigelser
- operationelle data

5)      FMEA opdatering og rapportering

- resultateffekt kunder
- resultateffekt leverandører
- resultateffekt kvalitetsomkostninger

 

 

Varighed 1 dag – inkl. øvelser – deltagerinvolvering og -interaktion

 

 

 

 

 

Modul 6:             Kvalitetsaktivitetsplan i egen virksomhed

 

Modulet tilrettelægges ud fra deltagernes egne ønsker og behov 3-6 måneder efter gennemførelsen af modul 1-5.

 

Kvalitetsaktivitetsplanen tilrettelægges med baggrund i de opstillede kvalitetsmål og de identificerede forbedrings- og udviklingsområder. Der lægges vægt på at skabe resultater under forløbet og introducere forebyggelse frem for kontrol i hele organisationen.

 

Kvalitetsaktivitetsplanen omfatter alle virksomhedens processer, der er „nødvendige for at transformere kundeforventninger og –krav til kundetilfredshed”.

 

Processen gennemføres således, at virksomhedens egen organisation er parat til selvstændigt at arbejde videre med løbende forbedringer af virksomhedens produkter, processer og system.

 

 

 

 

 

Modul 7:             Værdiskabende intern revision

 

1)      Intern revisions funktion

- en del af overvågningen
- systemaudit
- procesaudit
- produktaudit
- forudsætningen for gennemførelsen

2)      Revisionsplanlægningen

3)      Revisionens gennemførelse

4)      Opfølgning

5)      Øvelser i værdiskabende revisioner

6)      Planlægning i praktisk udførelse

7)      Udførelse af revisioner i egen virksomhed

8)      Opfølgning og evaluering af gennemførte revisioner

9)      Udarbejdelse af revisionsplan

- system
- processer
- produkter

 

 

Varighed 1 + 1½ dag – inkl. øvelser men excl. udførelsen af virksomhedens egne interne revisioner imellem træning og opfølgning.

 

 

 

 

 

Honorarbasis vedr. værdiskabende kvalitetsledelse

 

Træning:             1 dg.                          Kr. 15.000,- excl. moms

                            2 dg.                          Kr. 27.500,- excl. moms

                            3 dg.                          Kr. 37.500,- excl. moms

 

                            efterfølgende dage       Kr. 12.500,- excl. moms pr. dag

 

Konsulentbistand                                         Kr. 13.500,- excl. moms pr. dag

 

EQC afgiver fast tilbud på træning og konsulentbistand eller afregner løbende efter medgået tid.

 

Alle honorarer er excl. konsulentens rejse- og opholdsomkostninger i forbindelse med opgavens gennemførelse.